Український форум благодійників - Розвиваймо благодійність разом
Головна    Сектор благодійності    Благодійність у громаді    Глосарій
 

СЕКТОР БЛАГОДІЙНОСТІ

Глосарій
ОПИТУВАННЯ
Стандарти ведення благодйної діяльності в Україні
МИ НА FACEBOOK

 

Глосарій

Благодійництво – добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги (Закон України „Про благодійництво та благодійну діяльність”).

Благодійна діяльність – добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності (Закон України „Про благодійництво та благодійну діяльність”).

Благодійна організація – недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб згідно з Законом України „Про благодійництво та благодійні організації” (Закон України „Про благодійництво та благодійну діяльність”).

Благодійний фонд – недержавна та неприбуткова організація, заснована фізичними чи юридичними особами з метою надання благодійної допомоги, вираженої у матеріальному або фінансовому еквіваленті (Краплич Р. Розвиток локальних ресурсів або вступ до соціального інвестування. – Рівне: Фундація імені князів-благодійників Острозьких. 2003 – 128 с.).

Благодійники – фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги (Закон України „Про благодійництво та благодійну діяльність”).

Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно-корисний характер (Закон України „Про соціальні послуги”).

Грант – цільова безповоротна фінансова допомога, благодійний внесок на розв’язання конкретної суспільної проблеми (Краплич Р. Розвиток локальних ресурсів або вступ до соціального інвестування. – Рівне: Фундація імені князів-благодійників Острозьких. 2003 – 128 с.).

Грантер – організація або особа, яка отримала грант (див. „Грант”) (Краплич Р. Розвиток локальних ресурсів або вступ до соціального інвестування. – Рівне: Фундація імені князів-благодійників Острозьких. 2003 – 128 с.).

Громада (community) – це група людей, що об’єднана спільним походженням, расою, соціальним станом, релігійними переконаннями та місцем проживання – районом, населеним пунктом тощо, де розташована низка соціальних інститутів: сім’я, школа, церква, організації сфери дозвілля та медицини (Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.).

Громада територіальна – жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр (Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

Донор – установа, що надає постійну благодійну фінансову, матеріальну чи технічну допомогу іншим організаціям за чітко визначеними правилами, що зрозумілі донору і відповідають визначеним ним пріоритетам (Краплич Р. Розвиток локальних ресурсів або вступ до соціального інвестування. – Рівне: Фундація імені князів-благодійників Острозьких. 2003 – 128 с.).

Ендавмент / Цільовий капітал / Недоторканий капітал (Endowment)
• Недоторканий капітал, що зберігається на депозитних рахунках або цінних паперах благодійного фонду чи організації, відсотки чи дивіденди від яких можуть використовуватися на надання допомоги особам чи організаціям (Краплич Р. Розвиток локальних ресурсів або вступ до соціального інвестування. – Рівне: Фундація імені князів-благодійників Острозьких. 2003 – 128 с.).
• Сума коштiв або цiнних паперiв, якi вносяться благодiйником у банк або небанкiвську фiнансову установу, завдяки чому набувач благодiйної допомоги отримує право на використання процентiв або дивiдендiв, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач не має права витрачати або вiдчужувати основну суму такого ендаументу без згоди благодiйника. (Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»)

Загальні збори / з'їзд / конференція - вищий орган управління благодійної організації, здійснює свої повноваження згідно із статутом (положенням) благодійної організації. До компетенції цього органу належать затвердження статуту (положення) благодійної організації, внесення змін до нього, обрання виконавчого та контрольного органів благодійної організації, затвердження благодійних програм, визначення основних напрямів діяльності благодійної організації, прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію благодійної організації і вирішення інших питань, що передбачені статутом (положенням) про благодійну організацію (Закон України „Про благодійництво та благодійну діяльність”).

Набувачі благодійної допомоги – фізичні та юридичні особи, які потребують і отримують благодійну допомогу (Закон України „Про благодійництво та благодійну діяльність”).

Наглядова рада – орган, що виконує розпорядчі та контролюючі функції в благодійній організації, персональний склад якої визначається засновниками (засновником) (Закон України „Про благодійництво та благодійну діяльність”).

Пожертва – внесення благодійного дарунку або за умов збереження конфіденційності особи благодійника (Краплич Р. Розвиток локальних ресурсів або вступ до соціального інвестування. – Рівне: Фундація імені князів-благодійників Острозьких. 2003 – 128 с.).

Правління / Рада директорів - виконавчий органом благодійної організації, повноваження якого визначаються статутом (положенням) благодійної організації (Закон України „Про благодійництво та благодійну діяльність”).

Соціальний капітал – сукупність нематеріальних бонусів для громади, які допомагають зміцнювати, солідаризувати та розвивати її (наприклад, рівні взаємної довіри, взаємодопомоги та солідарності громадян, ступінь соціальної відповідальності тощо). Соціальний капітал поділяють на “в’яжучий”, який вимірюється силою горизонтальних зв’язків у межах окремих груп громади, та “З’єднуючий”, який визначається рівнем взаємодії поміж такими групами у громаді. Чим вищий соціальний капітал громади – тим вища її соціальна єдність (Проект Національної Концепції розвитку громадянського суспільства в Україні).

Соціальні інвестиції – вкладення капіталу, що дозволяє забезпечити можливість довготривалого виконання соціальних проектів та програм. Наслідком соціального інвестування у діяльність неприбуткового сектору є розвиток місцевості, де люди відчувають надійний захист своїх інтересів, опіку з боку інституцій і стабільність у покращенні добробуту (Краплич Р. Розвиток локальних ресурсів або вступ до соціального інвестування. – Рівне: Фундація імені князів-благодійників Острозьких. 2003 – 128 с.).

Фонд громади / розвитку громади – фонд, який діє в чітко визначеному регіоні з метою вирішення проблем мешканців даного регіону через реалізацію місцевих проектів та програм „Благодійні інституції України: сучасний стан та перспективи розвитку” (за результатами соціологічного дослідження) / за заг. ред. А.В.Гулевської-Черниш. – К.: Книга плюс, 2008. – 120 с.).

Фандрейзинг – комплекс взаємопов’язаних заходів, направлених на залучення різноманітних ресурсів, необхідних організації для реалізації її місії; подання запитів на отриманні коштів на благодійні або суспільно-корисні цілі (Довідник з фандрейзингу . – К.: Творчий центр “Каунтерпарт”,2004).

Філантропія – сприяння окремих осіб чи груп громадян добробуту людей через надання послуг чи коштів. Філантропія відрізняється від благодійності та милосередя тим, що вона спрямована на великі групи людей та установи, організації, а не на окремих індивідів (за результатами соціологічного дослідження) / за заг. ред. А.В.Гулевської-Черниш. – К.: Книга плюс, 2008. – 120 с.).

Фундація – згідно із визнаним міжнародним визначенням, це – неурядова неприбуткова структура, котра має свій засновницький фонд, та керується радою опікунів чи директорів, які створена для служіння загальному добробуту (Проект Європейського Союзу “Розбудова громадянського суспільства”).

Фундація – благодійна організація, в якій поєднуються функції, притаманні одночасно благодійному фонду та громадській організації (Краплич Р. Розвиток локальних ресурсів або вступ до соціального інвестування. – Рівне: Фундація імені князів-благодійників Острозьких. 2003 – 128 с.)


Міжнародні визначення, які стосуються діяльності
благодійних організацій та фондів, зокрема, фондів громад


За матеріалами Global Fund for Community Foundations WINGS та міжнародної конференції “Культура благодійництва: мобілізація ресурсів громад, бізнесу та приватних осіб”(13-14 листопада 2006 р., м. Київ).

Адміністративний ендаумент (Administrative Endowment)
Капітал, прибуток від якого йде на покриття операційних витрат фонду.

Активи (Assets)
Грошові кошти, цінні папери, облігації, нерухоме та інше майно фонду. Як правило, активи інвестуються й одержаний від таки інвестицій дохід використовується для здійснення програмної діяльності та надання грантів.

Благодійність (Charity)
Допомога, що надається нужденним, або благодіяння по відношенню до інших.

Ендаумент / Цільовий капітал / Недоторканий капітал (Endowment)
Накопичений капітал, прибуток від якого іде на програмну діяльність фонду (надання грантів).

Залучення коштів широких мас населення (Grassroots Fundraising)
Зусилля, спрямовані на залучення коштів осіб чи груп з місцевої громади на широкій основі. Така діяльність включає кампанії із залученням нових членів, лотереї, продаж випічки для збору коштів, аукціони, танцювальні конкурси тощо. На думку багатьох керівників фондів, успішне залучення коштів широких мас свідчить про те, що організація користується істотною підтримкою в громаді.

Кампанія зі збору капіталу (Capital Campaign)
Організована ініціатива зі збору та накопичення коштів у кількості, достатній для забезпечення значних потреб організації у фінансах.

Філантропічна організація громади (Community Philanthropy Organization)
Незалежна, неприбуткова організація, що відіграє роль рушійної сили задля підтримки та вдосконалення розвитку громад. Завдяки діяльності такої організації координуються благодійні наміри громадян та організацій, що хочуть стати донором.

Розвиток громади (Community Development)Процес або зусилля, спрямовані на розбудову громад на місцевому рівні з особливим наголосом на розвитку економіки, налагодженні та зміцненні соціальних зв’язків і розбудові неприбуткового сектору.

Стратегічна філантропія (Strategic Philanthropy)
Це підхід, в якому поєднується діяльність із надання грантів з іншими напрямами діяльності, що не пов’язані з грантами, але спрямовані на підвищення ефективності, сфокусованості та розширення стратегічного впливу. Головне в цьому діалозі – віра в те, що фонди спроможні викликати соціальні зміни, які дозволять змінити життя людей на краще. Стратегічна філантропія бере початок із підприємницького погляду на діяльність фонду та зосереджується на виробленні стратегії, визначенні ключових повноважень та реалізації прагнення зробити ефективний внесок у соціальну зміну.

Філантропія громад (Community Philanthropy)
Процес здійснення окремими громадянами та місцевими організаціями внесків та пожертв, а також докладання зусиль та часу задля благополуччя інших людей та покращення ситуації в громаді, в якій вони живуть та працюють.

Філантропія, спрямована на соціальні зміни (Social Change Philanthropy)
Філантропія, спрямована на соціальні зміни, націлена на причини, що лежать в основі соціальної та економічної нерівності, а не лише на її прояви. Така філантропія, що діє на основі громади, іде значно далі від традиційної благодійності, роблячи акцент на забезпеченні нужденних засобами для вирішення їхніх власних проблем, включаючи засоби для зміни несправедливих соціальних структур та підвищення активності громади.

Фонд громади (Community Foundation)
Незалежна, неприбуткова, благодійна організація-грантодавець, що працює в чітко визначеному регіоні з метою вирішення проблем мешканців даного регіону через надання грантів. Для своєї діяльності фонд може використовувати різноманітні місцеві джерела фінансування – пожертви місцевих бізнес-компаній, місцевий бюджет, внески фізичних осіб тощо.

Фонд із донорськими рекомендаціями (Donor Advised Fund)
Фонд, який належить/входить до структури фонду громади, в якому донор або призначений ним комітет може рекомендувати надати грант з фонду громади конкретним одержувачам благодійної допомоги, якщо їх заявка відповідає певним критеріям. Правління фонду громади має право прийняти або ж відхилити ці рекомендації.

Фонд, призначений донором (Donor Designated Fund)
Фонд, який належить/входить до структури фонду громади, в якому донор чітко визначає, що його доходи або активи використовуються на благо однієї або кількох певних благодійних організацій. Ці фонди інколи створюються шляхом передачі активів благодійною організацією фонду, створеному на його власну користь; у цьому випадку, вони можуть називатися фондами одержувача гранту. Правління фонду громади повинно мати право перерозподіляти ресурси у межах фонду, якщо визначить, що встановлено донором обмеження є непотрібним, його неможливо виконати або ж воно суперечить благодійним потребам громади чи регіону, який обслуговується фондом.

Фонд сфери інтересів (Field of Interest Fund)
Фонд, який належить/входить до структури фонду громади, і використовується на чітко визначені благодійні цілі, як-то освіта або дослідження в галузі медицини.

 
 
ПІДПИСКА
на електронні видання Форуму
"Хроніки благодійності" та "ФІЛАНТРОскоп"
 
 
Оберіть, будь ласка, категорію підписувачів, до якої вас віднести:
  • Виділити всі
 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ БЛАГОДІЙНИКІВ