Український форум благодійників - Розвиваймо благодійність разом
Головна    Сектор благодійності    Благодійність бізнесу    Глосарій
 

СЕКТОР БЛАГОДІЙНОСТІ

Глосарій
ОПИТУВАННЯ
Стандарти ведення благодйної діяльності в Україні
 • Потрібні механізми саморегуляції сектору
   
   26
 • Стандарти потрібні на законодавчому рівні
   
   47
 • Не потрібні
   
   7
 • Не знаю, про що йде мова
   
   20
Всього голосів: 100
МИ НА FACEBOOK

Глосарій

 

Венчурна філантропія – філантропія, яка запозичила деякі найкращі методи організації роботи у світі венчурного капіталу для того, щоб здійснювати розширені інвестиції в неприбуткові організації з метою розбудови їхнього потенціалу. Венчурні філантропи оцінюють грошові внески своїх донорів з погляду соціальної віддачі інвестиції.

Грант – цільові кошти, що надаються на безповоротній основі некомерційним організаціям або фізичним особам на реалізацію соціальних проектів, благодійних програм, на проведення досліджень, навчання, на інші суспільно корисні цілі з наступним звітом про їхнє використання та результати  зміни ситуації. Умовою надання гранту є не лише потреба чи розуміння наявної проблеми, а запропонований алгоритм її вирішення, очікуваний результат та обґрунтована потреба в коштах. Розрізняють гранти на програми або на розвиток потенціалу. Програмні гранти можуть надаватися на виконання певної програми, наприклад, надання послуг, гранти розвитку - на навчання, дослідження, участь у заходах, підтримку діяльності організації, стартові гранти для новостворених організацій.

Грантер – організація або особа, яка отримала грант.

Донор – особа чи установа, що добровільно надає благодійну фінансову, матеріальну або технічну допомогу іншим організаціям чи особам за чітко визначеними донором правилами та пріоритетами.

Корпоративна благодійна діяльність – добровільна безкорислива діяльність бізнес-компаній, що не передбачає отримання прибутків від цієї діяльності.

Корпоративна грантова програма (програма прямих грантів) – грантова програма, яку розробляє та адмініструє комерційна структура та яка передбачає надання грантів неурядовим установам чи приватним особам на визначених умовах і за визначеними критеріями та пріоритетами.

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – форма корпоративного саморегулювання, що інтегрується в діяльність бізнес-компанії та функціонує як вбудований механізм, який дає можливість компанії здійснювати моніторинг дотримання нею законів, етичних стандартів і прийнятих норм. Бізнес-компанії добровільно несуть відповідальність за вплив своєї діяльності на довкілля, споживачів, співробітників, громади, цільові групи та інших членів суспільства. КСВ – цілеспрямоване інтегрування  компанією громадських інтересів у свою систему прийняття рішень і повага до людей, планети і прибутків.

Корпоративна філантропія – акт надання бізнес-компанією коштів, матеріальної негрошової допомоги, послуг, волонтерів та інших ресурсів громадським та благодійним організаціям, великим групам людей або установам для здійснення ними власної місії.

Корпоративне волонтерство – політика компанії, спрямована на залучення працівників компанії до благодійної та волонтерської діяльності. Іншими словами, це не просто організація одноразового суботника чи спільний похід до дитячого будинку раз на рік. Корпоративне волонтерство – це частина корпоративної культури, що ґрунтується на гуманістичних цінностях, усвідомленні важливості ініціативи, солідарності й відповідальності. 

Корпоративні соціальні інвестиції - вкладання коштів компаній (інвесторів) в об’єкти і проекти соціального значення задля отримання соціального ефекту в довгостроковій перспективі. Основними чинниками здійснення соціальних інвестицій є готовність інвесторів визначити і сприйняти «соціальний прибуток», або соціальний ефект, як обмін на грошові кошти. Крім того, соціальні інвестиції характеризуються довгостроковими зобов’язаннями та системністю пропонованих рішень.

Корпоративне спонсорство – бізнес-відносини між двома сторонами, які обмінюються цінностями, враховуючи публічну підтримку. Цінності можуть бути у вигляді фінансових коштів, in-kind чи інших переваг, які мають стосунок до публічності. Спонсорство не є благодійною пожертвою чи інноваційним підходом до закупівлі товарів і послуг.

Корпоративний фонд – благодійний фонд, створений бізнес-корпорацією або комерційною установою для здійснення систематичної благодійної діяльності, де більшість фінансових надходжень фонду - внески самої компанії-засновника.

Міжсекторне партнерство – партнерство, в якому беруть участь представники різних секторів (бізнесу, держави та громадянського суспільства), а також новий успішний підхід до розвитку громад по всьому світу. Це добровільне співробітництво, метою якого є сталий розвиток, що базується на основі більш ефективного розподілу додаткових ресурсів через корпоративний бізнес, громадянське суспільство й державні організації.

Місія — лаконічне визначення фундаментальної мети діяльності корпоративного фонду, сенсу його існування.

Набувачі благодійної допомоги – фізичні та юридичні особи, які потребують і отримують благодійну допомогу.

Операційна благодійна програма – послідовні дії компанії, об’єднані однією метою та спрямовані на отримання конкретного результату й соціального ефекту.

Соціальне підприємництво – самостійна господарська діяльність неприбуткової організації з метою отримання доходу (прибутку), який спрямовується на реалізацію місії та (або) статутних цілей організації.

Соціальний капітал – концепція, яка використовується для опису зв’язків між людьми - соціальними мережами та норм взаємодопомоги і довіри, що виникає при цьому (Putnam). За іншим визначенням, соціальний капітал – сукупність інституцій, відносин і норм, що впливають на якість і кількість соціальних зв’язків у суспільстві. Соціальний капітал – не просто сума інституцій, наявних у суспільстві, - це клей, що їх утримує разом.

Соціальний маркетинг – це маркетинг, який відрізняється від звичайного лише метою того, хто його здійснює, та організацією, яку він (вона) представляє. Соціальний маркетинг спрямований на зміну соціальної поведінки та отримання вигод певною цільовою групою та суспільства в цілому.

Соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.  

Соціальні інвестиції – надання та використання фінансових ресурсів для отримання соціальних чи соціальних та економічних вигод.

Соціальні послуги – комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

Соціальний аудит – процес, який дає змогу організації оцінити та продемонструвати її соціальні, економічні та екологічні переваги й обмеження. Соціальний аудит є важливим для організації, він показує, наскільки вона дотримується заявлених цінностей і виконує поставлені завдання. Також він дає можливість оцінити суспільний вплив організації за допомогою проведення системного моніторингу її діяльності та  виявлення ставлення до неї всіх зацікавлених осіб.

Соціальне звітування – інформація про соціальне благополуччя певної частини суспільства або суспільства в цілому, надана у вигляді регулярних звітів. Для соціального звітування використовують індикатори, що визначають рівень благополуччя, демонструють певні тенденції й дають змогу зробити порівняльний аналіз із подібними групами та громадами інших країн.

Соціальний франчайзинг – застосування концепції бізнес-франчайзингу для досягнення соціальних, а не комерційних прибутків. Соціальний франчайзинг використовує структуру бізнес-компаній.

Спонсор - особа, яка матерiально пiдтримує будь-яку дiяльнiсть без одержання вiд неї прибутку з метою популяризацiї винятково свого iменi (найменування), торгової марки.

Спонсорство – специфічна форма благодійництва; добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг.

Стейкхолдери – зацікавлені особи/організації, що існують всередині або за межами компанії, інтереси яких необхідно враховувати при здійсненні діяльності.

Стратегічна філантропія – підхід, у якому поєднуються філософія та програмна стратегія організації (благодійного фонду, бізнес-компанії). Вона використовує підприємницький підхід до діяльності інституцій, що ґрунтується на стратегії, ключових компетенціях і спрямована на досягнення ефективного впливу на соціальні зміни.

In-kind gifts – форма благодійної пожертви, яка надається не у вигляді коштів, необхідних для закупівлі потрібних послуг і товарів, а самими послугами і товарами.

Pro bono послуги (Pro bono services) (від лат. − «для  суспільного блага») − термін, який застосовують для опису професійної роботи, що виконується добровільно на безоплатній основі. На відміну від традиційного волонтерства, pro bono послуги використовують навички професіоналів для надання послуг тим, хто  не може їх оплатити.

 

 
 
ПІДПИСКА
на електронні видання Форуму
"Хроніки благодійності" та "ФІЛАНТРОскоп"
 
 
Оберіть, будь ласка, категорію підписувачів, до якої вас віднести:
 • Виділити всі
 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ БЛАГОДІЙНИКІВ