Український форум благодійників - Розвиваймо благодійність разом
Головна    Про нас    Візитна картка    Положення про учасників
 

ПРО НАС

Положення про учасників
ОПИТУВАННЯ
Стандарти ведення благодйної діяльності в Україні
МИ НА FACEBOOK

Затверджено

Загальними зборами учасників

БО «Українській форум благодійників»

від 06.11.2017 р.

 

Положення про учасників

Українського форуму благодійників

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про учасників Українського форуму благодійників визначає порядок здійснення прав та виконання обов'язків учасниками Благодійної організації «Український форум благодійників» (надалі – Форум)

 

1.2. Форум є доступним для участі всіх організацій, які відповідають вимогам та критеріям, зазначеним Статуті Форуму та п. 1.3 цього Положення.

 

1.3. Учасниками Форуму можуть бути юридичні особи, участь яких у благодійній організації не суперечить положенням чинного законодавства, а статутні документи – основній меті та завданням Форуму. Учасники Форуму визнають суспільну користь мети діяльності Форуму та сприяють вирішенню основних завдань Форуму, виконують Статут Форуму, дотримуються Етичного кодексу Форуму, беруть участь у поповненні майна та коштів Форуму.

 

1.4. Участь в Форумі може бути:

  повноправна;

  асоційована ( з правом дорадчого голосу).

 

2. Повноправні учасники Форуму

 

2.1. Повноправними учасниками можуть бути організації, визначені у п. п. 1.2, 1.3 цього Положення, які відповідають вимогам та критеріям, передбаченим п. п. 1, 2 розділу ІІІ Статуту Форуму.

 

2.2. Повноправні учасники сплачують внески учасників, у строк та розмірах відповідно до розділу 10 цього Положення.

 

2.3. Повноправні учасники мають право голосу щодо прийняття усіх без виключення рішень, які стосуються діяльності Форуму.

 

2.4. Представники організацій, які є повноправними учасниками, можуть обиратися до складу Правління та Наглядової ради Форуму.

 

2.5. Повноправні учасники можуть вільно переходити до статусу асоційованих, за власним бажанням, не частіше одного разу на рік. При цьому різниця внеску повноправного учасника не підлягає поверненню. Про бажання такого переходу учасник письмово повідомляє Правління Форуму. Рішення про перехід з повноправної участі до асоційованої приймається Загальними зборами простою більшістю голосів.

 

 

3. Асоційовані учасники Форуму

 

3.1. Асоційованими учасниками можуть бути організації, визначені у п. 1.2, 1.3 цього Положення.

 

3.2. Організація може стати асоційованим учасником Форуму у разі, коли вона не бажає набувати статусу повноправного учасника, а також у разі, якщо організація не відповідає вимогам та критеріям, передбаченим п. п. 1, 2 розділу ІІІ Статуту Форуму, але чинним законодавством не забороняється участь такого суб’єкта у благодійних організаціях.

 

3.3. Асоційовані учасники сплачують внески асоційованих учасників, у строк та розмірах відповідно до розділу 10 цього Положення.

 

3.4. Асоційовані учасники мають право дорадчого голосу при голосуванні.

 

3.5. Представники організацій, які є асоційованими учасниками, не можуть бути обраними до складу Правління та Наглядової ради Форуму.

 

3.6. Асоційовані учасники можуть вільно переходити до статусу повноправних, за власним бажанням, не частіше одного разу на рік, за умови відповідності вимогам та критеріям, передбаченим п. п. 1, 2 розділу ІІІ Статуту Форуму та п.п. 1.2, 1.3. цього Положення, а також за умови сплати різниці у внесках учасників. Про бажання такого переходу учасник письмово повідомляє Правління Форуму. Рішення про перехід з асоційованої участі до повноправної приймається Загальними зборами простою більшістю голосів.

 

4. Права та обов'язки учасників Форуму

 

4.1. Учасники Форуму мають право:

         брати участь у  діяльності та заходах Форуму;

         брати участь у діяльності органів управління Форуму, з урахуванням п. п. 2.4, 3.4 та 3.5 цього Положення;

         звертатися до органів управління із запитами та пропозиціями щодо статутної діяльності Форуму;

         доручати Форуму представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до мети і завдань діяльності Форуму;

         вільно припиняти участь в Форумі.

 

4.2. Учасники Форуму зобов’язані:

         виконувати вимоги Статуту, Етичного кодексу та цього Положення;

         надавати інформацію, необхідну для виконання статутних цілей і завдань Форуму;

         пропагувати цілі, завдання і заходи Форуму;

         щорічно сплачувати внески учасників, передбачені цим Положенням:

     щорічно надавати Дирекції Форуму, а також оприлюднювати (у тому числі за допомогою мережі Інтернет) річні звіти про свою діяльність.

 

5. Послуги Форуму для  учасників

 

5.1 Інформація

       поширення інформації про благодійну діяльність учасника Форуму через власні засоби комунікації, а також при підготовці матеріалів для публікації в ЗМІ;

       організація робочих груп з певних аспектів благодійної діяльності задля обміну досвідом, вироблення консолідованою думки та організації заходів;

       проведення досліджень у сфері благодійності та поширення результатів серед своїх учасників;

       консультаційні послуги;

       пошук, збір та поширення інформації  про сучасні тенденції та світові стандарти благодійної діяльності;

       безкоштовне поширення публікацій Форуму.

 

5.2 Знання та навички

       безкоштовна участь учасників Форуму у навчальних програмах «На, вчись», «Відверті розмови про благодійність» тощо;

       участь повноправних учасників Форуму у щорічній міжнародній конференції з благодійності із 50% знижкою;

       безкоштовні консультації з питань впровадження стандартів благодійної діяльності у роботу учасників Форуму.

 

5.3 Експертиза та громадянське представництво

експертиза законодавства у сфері благодійництва;

адвокатування Форумом від імені учасників змін та доповнень у законодавстві.

 

5.4 Партнерство

пошук партнерів для учасників Форуму на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

 

6. Порядок прийому  у склад учасників Форуму

 

6.1. Організація, яка висловлює намір стати учасником Форуму має подати до Правління наступні документи:

-          письмову заяву встановленої форми (додаток 1 до цього Положення), що підтверджує зобов’язання виконувати Статут Форуму, дотримуватися Етичного кодексу та цього Положення;

-          копії установчих та реєстраційних документів (Статут, виписка/витяг з ЄДР);

-          рішення керівного органу організації щодо участі у Форумі (у рішенні має бути вказана особа, яка буде представляти організацію у Форумі);

-          звіти про діяльність організації та копії податкової звітності за 2 попередніх роки, що передують року вступу у Форум;

-          три рекомендаційних листа від учасників Форуму, які б засвідчували репутацію та досягнення організації-кандидата у сфері благодійності (у разі наявності).

 

6.2. Члени Правління мають право вимагати від кандидатів інші документи, необхідні для прийняття рішення про прийом учасника до Форуму.

 

6.3. Рішення щодо прийняття організації до складу Форуму приймається черговими Загальними зборами учасників.

 

6.4. Документація, надана для прийняття рішення про вступ організації до учасників Форуму, зберігається в Директора Форуму, який веде Реєстр учасників Форуму.

 

7. Припинення участі в Форумі

 

7.1. Будь-яка організація-учасник Форуму вправі в будь-який час вийти зі складу учасників, подавши про це відповідну заяву у довільній формі Правлінню. До заяви додається рішення повноважного органу учасника Форуму про вихід, завірене підписом керівника та печаткою (у разі наявності).

 

7.2. У разі добровільного припинення участі у Форумі організація має право повторно вступити до Форуму на умовах, передбачених Статутом Форуму та цим Положенням.

 

7.3. Загальні збори учасників за поданням Правління або будь-кого з повноправних учасників можуть прийняти ухвалу про припинення участі на підставі:

         порушень та/або систематичного невиконання вимог Статуту - ухвала приймається простою більшістю всіх учасників;

         дій, вчинених організацією, які шкодять репутації або інтересам Форуму - ухвала приймається простою більшістю всіх учасників;

         несплати внесків учасників в терміни, передбаченими цим Положенням, - ухвала приймається простою більшістю всіх учасників;

         перерва в здійсненні благодійної діяльності тривалістю два та більше років - ухвала приймається простою більшістю всіх учасників ;

         не надання учасником протягом року річних звітів про свою діяльність - ухвала приймається простою більшістю всіх учасників;

         подання Правлінням Форуму інформації щодо не участі учасника в діяльності Форуму  більше дванадцяти місяців - ухвала приймається простою більшістю голосів;

         офіційного повідомлення про припинення учасника як юридичної особи - ухвала приймається простою більшістю всіх учасників.

         вчинків, які Загальні збори учасників визнають несумісними із цілями Форуму - ухвала приймається не менше, ніж 2/3 всіх учасників;

         порушень учасником Етичного кодексу Форуму - ухвала приймається не менше, ніж 2/3 всіх учасників;

 

7.4. Припинення участі організації у Форумі, з підстав, передбачених  у п. 7.3 цього Положення,  позбавляє її права на повторний вступ до Форуму протягом двох років.

 

7.5. У разі припинення участі організації у Форумі, майно та кошти (у тому числі і сплачені внески учасників), передані таким учасником Форуму у його власність, поверненню не підлягають.

 

7.6. У разі припинення участі організації у Форумі, Директор вносить зміни до реєстру учасників Форуму.

 

8.  Відповідальність за порушення вимог даного Положення

 

8.1. У випадку порушення вимог цього Положення Правління Форуму може:

 

-          винести попередження учаснику, яке оголошується на Загальних зборах учасників Форуму;

-           внести подання на Загальні збори щодо виключення учасника зі складу Форуму.

 

9.  Внески учасників

 

9.1. Розмір внесків встановлюється Загальними зборами учасників Форуму і  не може бути змінений частіше одного разу на рік.

 

9.2. Розмір внесків обраховується відповідно до типу участі (повна чи асоційована), а також  залежно від річного благодійного бюджету учасника за попередній рік.

 

9.3. Внески учасників сплачуються у формі благодійних пожертв чи безповоротної фінансової допомоги у гривнях на розрахунковий рахунок Форуму протягом першого кварталу поточного року.

 

9.4. Дирекція Форуму має право надсилати листи затвердженої форми (додаток 2 до цього Положення) щодо сплати внесків учасникам Форуму.

 

10. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

 

10.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами учасників Форуму.

 

10.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення вносяться представниками організацій - учасників Форуму  та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами учасників.

 

 

11.  Прикінцеві положення

 

11.1. Будь-які спори, які випливають з цього Положення, вирішуються шляхом переговорів між Правлінням, Дирекцією і учасником Форуму або кандидатом у склад учасників Форуму з можливістю залучення інших учасників Форуму.

 

11.2. Положення є обов’язковим для виконання всіма учасниками Форуму.

 


Додаток 1

до Положення про учасників

Українського форуму благодійників

 

 

Заява на прийняття до складу учасників Благодійної організації «Український форум благодійників»

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(назва організації)

_____________________________________________________________

(організаційно-правова форма )

 

-   поділяє місію Форуму, зобов’язується виконувати Статут Форуму, дотримуватися Етичного кодексу Форуму, сплачувати внески учасників, встановлені Загальними зборами учасників,

-    і висловлює бажання брати участь в діяльності Форуму на правах: (вибрати одну з категорій):

 

- повного учасника

- асоційованого учасника

 

Дата створення організації_________________________________________________________

Чому організація бажає брати участь у  Форумі____________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

Що організація готова привнести до діяльності Форуму___________________________________________________________

 

____________________________________________________________

 

Хто входить до Правління організації____________________________________________________

(ім’я, прізвище, посада)

____________________________________________________________

 

____________________________________________________________

 

Своїм представником до Форуму призначає __________________________________________________________________

(ім’я, прізвище, посада, контактна інформація)

____________________________________________________________

 

*************************************************************

 

Дата

Підпис керівника

                                                          Печатка(у разі наявності)

 

 

 

 

 

 


Коротка інформація про благодійну діяльність Вашої організації:

 

A.   Три основні сфери благодійної діяльності Вашої організації:

1)     

2)     

3)     

 

B.   Обсяги надання благодійної допомоги за два останні роки (обсяг витрат на благодійну діяльність):

Рік:

Цільові категорії

(отримувачі допомоги, послуг):

На загальну суму (в укр. гривнях):

1.

 

 

2.

 

 

 

C.   Кількість грантів та загальна сума, перерахована грантоотримувачам за два останні року:

 

Рік:

Кількість

грантів:

Отримувачі грантів (фізичні особи, громадські організації, державні установи, органи місцевого самоврядування)

На загальну суму (в укр. гривнях):

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

**********************************************************************************

 

Адреса організації:

 

Тел.:

Факс:

Ел. пошта:

Веб-сайт:

 

Контактні особи:

 

1.

 

 

(ім’я, прізвище, посада)

 

 

(тел, електронна пошта)

2.

 

 

(ім’я, прізвище, посада)

 

 

(тел,  електронна пошта)

 

 

 

Додатки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

(підпис керівника організації, дата)                                                                                 (печатка організації)

 


                                                                                                                        Додаток 2

до Положення про учасників

Українського форуму благодійників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вих. № _______

від _______________ р.                                                                                           

                              Зразок листа на сплату внеску учасника

Українського форуму благодійників

 

Благодійна організація «Український форум благодійників» звертається до Вас із проханням про сплату  внеску учасника в сумі _______________ грн. (________________ гривень ___________ копійок).

Відповідно до п. 9.3. Положення про учасників Українського форуму благодійників, внески учасників сплачуються у формі благодійних пожертв чи безповоротної фінансової допомоги у гривнях на розрахунковий рахунок Форуму протягом першого кварталу поточного року.

Благодійна організація «Український форум благодійників» є неприбутковою організацією, метою діяльності якої є розвиток відповідальної та ефективної благодійної діяльності. Організація сприяє пропагуванню ідей філантропії в Україні, надає допомогу для здійснення просвітницької діяльності, сприяє проведенню освітніх заходів та програм з метою інформування та просвіти громадськості з питань благодійної діяльності, сприяє фондам та установам, підприємницьким та непідприємницьким установам у започаткуванні благодійних програм тощо.

 

Банківські реквізити для перерахунку:

 

Одержувач:   Благодійна організація «Український форум благодійників»

Код за ЄДРПОУ  33886435

п/р 26000100748 в  „Райффайзен Банк Аваль”, м.Київ  МФО 380805

призначення платежу: благодійна пожертва чи безповоротна фінансова допомога

 

    

З повагою,

Директор                                                                                                                                         П.І.Б.

                                                                        М.П.

 

 

 
 
ПІДПИСКА
на електронні видання Форуму
"Хроніки благодійності" та "ФІЛАНТРОскоп"
 
 
Оберіть, будь ласка, категорію підписувачів, до якої вас віднести:
  • Виділити всі
 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ БЛАГОДІЙНИКІВ