Український форум благодійників - Розвиваймо благодійність разом
Головна    Про нас    Візитна картка    Статут
 

ПРО НАС

Статут
ОПИТУВАННЯ
Публічний збір готівки (пожертви у скриньки): як припинити шахрайство?
МИ НА FACEBOOK

  

Статут

Благодійної організації 

“Український форум благодійників”

Першу редакцію статуту затверджено Установчою конференцією Благодійної організації “Український форум ґрантодавців” 5 вересня 2005 року. За нову редакцію статуту, яку ми наводимо нижче, проголосували учасники Конференцієї Благодійної організації “Український форум ґрантодавців” 25 жовтня 2007 року. Документ зареєстрований Київським міським управлінням юстиції 7 листопада 2005 року (реєстраційний № 1142-2005).

I. Загальні положення
1. Благодійна організація “Український форум благодійників” (далі – Організація) створюється як членська благодійна організація на підставі Закону України “Про благодійництво і благодійні організації”.
2. Організація діє на підставі Конституції України, діючого законодавства і статуту. Організація діє на засадах законності, гуманності, спільних інтересів і рівності прав учасників благодійної діяльності, гласності, добровільності та самоврядування.
3. Організація є юридичною особою згідно із законодавством України. Організація може від власного імені набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов’язання, а також бути позивачем чи відповідачем у судах, господарських та інших судах.
4. Організація має відокремлене майно і самостійний баланс. Організація відкриває рахунки в національній та іноземній валютах в установах банків в установленому законодавством порядку.
5. Організація має круглу печатку, що містить її повну назву українською мовою, штампи та бланки з власною назвою, логотип, зареєстровану в установленому порядку символіку та інші реквізити, зразки яких затверджує Правління.
6. Організація має статус місцевої благодійної організації і діє на території міста Києва.
7. Назва Організації:
• Повна назва:
Українською мовою – „Український форум благодійників”
Російською мовою – „Украинский форум благотворителей”
Англійською мовою – Ukrainian Philanthropists Forum
• Скорочена назва:
Українською мовою – Український форум благодійників
Російською мовою – Украинский форум благотворителей
Англійською мовою - Ukrainian Philanthropists Forum
• Абревіатура:
Українською мовою – УФБ
Російською мовою – УФБ
Англійською мовою - UPF
8. Місцезнаходження Організації: 04053, м. Київ, вул. Артема, 46

II. Мета і завдання
1. Метою Організації є розвиток відповідальної та ефективної благодійної діяльності задля розвитку українського суспільства. Організація не має на меті одержання та розподіл прибутку.
2. Завданнями і предметом діяльності Організації є:
2.1. сприяння підвищенню ефективності здійснення благодійної діяльності юридичними та фізичними особами на територій України;
2.2. подання допомоги для створення сучасних стандартів діяльності благодійних організацій в Україні, сприяння професіоналізації сфери благодійної діяльності;
2.3. сприяння обміну інформацією та налагодження партнерських стосунків і співпраці між благодійними структурами;
2.4. сприяння поліпшенню законодавства, що регулює благодійну діяльність в Україні та створенню сприятливих умов та сприятливої державної політики для благодійництва;
2.5. сприяння пропагуванню ідей благочинності та інформування громадськості про діяльність меценатів, філантропів, благодійних організацій і програм та можливостей здійснення благодійної діяльності в Україні;
2.6. надання допомоги для здійснення просвітницької діяльності, сприяння створенню умов для доступності необхідних знань у різних галузях суспільного життя;
2.7. сприяння розробці та виконанню міжнародних, національних та місцевих програм, спрямованих на розвиток благодійництва в Україні;
2.8. надання допомоги для організації та фінансуванні видавничої діяльності з благодійництва та питань діяльності Організації, видання інформаційних бюлетенів, публікацій та навчальних матеріалів;
2.9. надання допомоги неприбутковим організаціям, що беруть участь у виконанні проектів і програм, пов’язаних із цілями Організації.
3. Для виконання своєї мети і відповідно до законодавства Організація:
3.1. сприяє організації форумів для спілкування та обміну інформацією між благодійними структурами та іншими зацікавленими особами;
3.2. сприяє наданню інформаційних та консультаційних послуг з питань права, інформації, інших питань діяльності неприбуткових організацій, у т. ч. з питань, що стосуються юридичних, податкових та інформаційних аспектів благодійної діяльності;
3.3. сприяє проведенню освітніх заходів та програм з метою інформування та просвіти громадськості з питань проведення благодійної діяльності, у т.ч. ґрантодавчої;
3.4 сприяє фондам та установам, підприємницьким та непідприємницьким організаціям у започаткуванні благодійних програм;
3.5. бере участь у розробці та виконанні місцевих, національних і міжнародних програм сприяння розвитку благодійності;
3.6. взаємодіє та укладає договори (контракти) з органами державного управління і місцевого самоврядування, іншими фізичними і юридичними особами;
3.7. сприяє встановленню і розвитку гуманітарних зв’язків в Україні та інших країнах;
3.8. сприяє поширенню інформації і пропагує свою мету, завдання, найменування і символіку;
3.9. надає фінансову та нефінансову підтримку науковцям, дослідникам та студентам, а також іншим неприбутковим організаціям, що беруть участь у програмах і проектах, пов’язаних з метою Організації;
3.10.організовує збір пожертв і добровільних внесків у грошовій і речовій формах від резидентів та нерезидентів України;
3.11. виступає ініціатором і бере участь в організації і проведенні конференцій, семінарів та освітніх і просвітніх заходів, досліджень та консультацій, пов’язаних з метою Організації; запрошує до України зарубіжних спеціалістів та співробітників благодійних і громадських установ та організацій;
3.12. є учасником асоціацій, спілок та громадських об’єднань, що сприяють виконанню мети;
3.13 обмінюється інформацією, освітніми і просвітніми заходами, результатами послуг, спеціалістами і волонтерами з організаціями в Україні та в інших державах;
3.14. визначає форми, об’єкти та обсяги своєї діяльності, затверджує тривалі програми;
3.15. засновує підприємства, установи та організації, необхідні для статутної діяльності, сприяє видавничій діяльності та є її суб’єктом, відповідно до діючого законодавства;
3.16. є учасником благодійних організацій і міжнародної благодійної діяльності;
3.17. самостійно визначає форми, об’єкти та обсяги своєї благодійної діяльності;
3.18. виконує благодійні програми самостійно або разом з іншими благодійниками;
3.19. є одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги;
3.20. сприяє організації конкурсів, аукціонів та благодійних заходів і бере в них участь в установленому законодавством порядку.

4. Форма здійснення благодійної діяльності.
Благодійна допомога може подаватися набувачам у вигляді:
4.1. одноразової фінансової, матеріальної допомоги та послуги;
4.2. систематичної фінансової, матеріальної допомоги та послуги;
4.3. фінансування конкретних цільових програм;
4.4. допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
4.5. дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;
4.6. дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
4.7. подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
4.8. прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва.
Здійснення Організацією благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.
III. Члени, набуття і припинення членства, права та обов’язки членів
1. Організація має колективне членство. Колективними членами можуть бути юридичні особи – (резиденти та нерезиденти), статутні документи яких не суперечать основній меті та завданням Організації. Члени Організації мають визнавати суспільну користь основної мети діяльності Організації, підтримувати та виконувати Статут Організації, сприяти вирішенню основних завдань Організації та брати участь у поповненні майна та коштів Організації.
Членство в Організації припиняється в разі:
- добровільного виходу зі членів Організації;
- виключення зі членів Організації.
2. Члени беруть участь у діяльності Організації з правом голосу у прийнятті усіх рішень щодо членства в Організації, її структури, планів, політики та діяльності і відповідають наступним критеріям:
2.1. Підтримують місію Організації;
2.2. Дотримуються етичного кодексу Організації;
2.3. Надають Організації річний звіт чи інші друковані матеріали, в яких міститься щонайменше інформація про благодійну допомогу, надану в Україні, в тому числі списки одержувачів, вид та обсяги благодійної допомоги.
2.4. Надання благодійної допомоги є основною формою діяльності.
2.5. Є незалежними у прийнятті рішень щодо надання благодійної допомоги і несуть повну юридичну відповідальність за використання коштів та ресурсів, призначених для надання благодійної допомоги.
2.6. Надавали щорічно благодійну / безповоротно-фінансову допомогу на загальну суму не менше 100,000 грн. щонайменше десятьом українським зареєстрованим юридичним чи фізичним особам протягом принаймні двох останніх років або рекомендовані до вступу не менш ніж трьома членами організації, та щодо яких приймається ухвала конференції.

3. Заявник для вступу в Організацію має подати до Правління письмову заяву установленої форми, що підтверджує зобов’язання виконувати статут Організації, дотримуватися етичного кодексу та положення про членство. Заявник додатково подає копію установчого та реєстраційного документа, а також рішення керівного органу. У рішенні має бути вказана особа, яка виконує обов’язки представника заявника в органах управління Організації.
4. Членство припиняється на підставі рішення керівного органу організації-члена, засвідченого її печаткою, або офіційного повідомлення про припинення членства та подається до Правління Організації.
5. Особа може бути виключена з членів Організації у разі:
- систематичного невиконання вимог цього Статуту або етичного кодексу;
- вчиненню нею дій, які шкодять репутації або інтересам Організації;
- офіційного повідомлення про припинення члена як юридичної особи;
- несплати членських внесків в терміни, передбаченими положенням про членство.
Конференція може прийняти ухвалу про припинення членства на підставі скоєння членами:
i) порушень статуту - ухвала приймається простою більшістю всіх членів;
ii) порушень етичного кодексу - ухвала приймається не менше, ніж 2/3 всіх членів;
iii) перерва в наданні благодійної допомоги тривалістю два та більше років - ухвала приймається простою більшістю всіх членів;
iv) не надання Організації протягом року річних звітів, які б щонайменше містили список отримувачів та суми наданої благодійної допомоги - ухвала приймається простою більшістю всіх членів;
v) вчинків, які Конференція визнає несумісними із цілями Організації - ухвала приймається не менше, ніж 2/3 всіх членів;
vi) не участі в діяльності Організації протягом принаймні дванадцяти місяців - ухвала приймається простою більшістю всіх членів.
6. Члени Організації мають право:
i) брати участь у статутній діяльності та окремих заходах Організації;
ii) брати участь у діяльності органів управління Організації відповідно до статуту;
iii) звертатися до органів управління Організації із запитами щодо статутної діяльності;
iv) доручати Організації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до цілей статутних цілей і завдань Організації;
v) вільно припиняти членство в Організації.
7. Члени Організації зобов’язані:
i) виконувати вимоги статуту, етичного кодексу та положення про членство;
ii) надавати інформацію, необхідну для виконання статутних цілей і завдань Організації;
iii) пропагувати цілі, завдання і діяльність Організації;
iv) сплачувати членські внески, передбачені положенням про членство.

IV. Органи управління Організації
1. Органами управління Організації є Конференція, Правління, Директор і Наглядова Рада.
2. Органи управління можуть створювати й припиняти інші постійні або тимчасові допоміжні органи, затверджувати положення про такі органи, згідно статуту призначати й заміщати їхніх членів.

V. Конференція
1. Конференція є найвищим органом управління Організації. Засновники і члени Організації можуть брати участь у Конференції особисто чи призначити представників на підставі довіреностей. Конференція скликається Правлінням принаймні один раз на рік, а також на письмову вимогу 1/3 членів. Позачергова конференція може відбуватися шляхом особистої присутності або голосуванням через засоби зв’язку.
2. Конференція має право приймати рішення, якщо присутні представники більшості членів Організації.
3. Конференція приймає рішення з питань, вказаних в абзацах (i) та (vii) пункту 5 статті V, а також з відчуження 50% чи більшої частини майна Організації, кваліфікованою більшістю в 3\\4 голосів Членів, якщо інший порядок не встановлено законодавством.
4. Рішення з будь-яких інших питань приймаються більшістю голосів Членів. У випадку поділу голосів навпіл вирішальним є голос Голови Правління.
5. До компетенції Конференції належить:
i) затверджувати статут, а також зміни і доповнення до статуту;
ii) обирати та заміщати членів Правління та Наглядової Ради;
iii) затверджувати благодійні програми, річні бюджети, баланси, фінансові та інші звіти органів управління Організації;
iv) розглядати й затверджувати основні напрями діяльності, стратегічні плани та річні плани дій Організації;
v) розпоряджатися майном та коштами Організації та делегувати окремі права та обов’язки з управління коштами та майном Правлінню;
vi) затверджувати рішення про прийняття членів і припинення їх членства;
vii) затверджувати рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Організації.

VI. Правління
1. Правління є постійно діючим виконавчим органом управління Організації в складі трьох або більше членів, обраних Конференцією на дворічний термін. Членами Правління можуть бути як українські, так й іноземні громадяни. Членами правління повинні бути представники членів Організації. Члени Правління можуть переобиратися на наступні терміни. Якщо член Правління подає у відставку або втрачає здатність виконувати свої обов’язки, Конференція може призначити нового члена Правління до кінця терміну повноважень такого члена.
До компетенції Правління належить:
i) визначати завдання і форми діяльності Організації відповідно до статуту;
ii) визначати фінансові правила Організації, за згодою Конференції;
iii) приймати рішення щодо залучення та використання майна і коштів Організації;
iv) затверджувати і змінювати програмні і фінансові плани діяльності Організації;
v) призначати та усувати Директора;
vi) затверджувати річні бюджети, баланси і звіти, у тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації;
vii) залучати нових Членів Організації;
viii) приймати рішення щодо вступу Організації в асоціацію, спілку або в спільний проект з іншими особами, а також щодо створення або закриття філій, представництв, підприємств, установ чи організацій;
ix) приймати та розглядати заяви про надання і припинення членства, коли таке припинення відбувається за ініціативою члена; надавати рекомендації конференції, а також приймати рішення з інших питань, що не належать до компетенції інших органів управління згідно зі статутом.
2. Засідання Правління може приймати рішення, якщо присутнi більшість членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів навпіл вирішальним є голос Голови Правління.
3. Голова Правління і його заступник обираються з-поміж членів Правління на один рік і можуть бути переобраними. Голова Правління і його заступник разом відповідають за ведення засідань Правління.
4. Голова Правління скликає засідання Правління принаймні чотири рази на рік. На письмову вимогу будь-якого члена Правління, Наглядової Ради або Директора, Голова скликає позачергове засідання протягом п’ятнадцяти днів. Голова відкриває та очолює засідання Правління. За відсутності Голови, заступник приймає на себе обов’язки Голови, а директор виконує обов'язки секретаря під час засідань. Засідання Правління можуть відбуватися шляхом одночасного голосування через засоби зв’язку або письмової згоди, яку висловили всі члени Правління.
5. Організація не сплачує окремої винагороди членам Правління за їхню діяльність на цих посадах, за винятком відшкодування витрат, пов'язаних з їх участю в роботі Правління.


VII. Директор
1. Для забезпечення поточної діяльності Організації призначається адміністративно-виконавчий орган на чолі з Директором. Директор призначається Правлінням Організації.
2. До моменту призначення Директора його обов’язки, вказані в пункті 3 статті VІІ, виконує Голова Правління.
3. До компетенції Директора належить:
i) представляти Організацію у відносинах з органами державної влади, з органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами України, інших держав;
ii) діяти від імені Організації без довіреності та видавати відповідні довіреності іншим особам;
iii) укладати договори та інші правочини від імені Організації з метою виконання її бюджету та рішень Правління;
iv) відкривати й закривати рахунки Організації в установах банків за згодою Правління;
v) приймати на роботу й звільняти працівників Організації відповідно до законодавства;
vi) розподіляти обов’язки працівників Організації й керувати їх діяльністю, видавати накази, інструкції та інші акти, обов’язкові для працівників Організації;
vii) виконувати інші адміністративні обов’язки задля забезпечення виконання рішень Правління й Наглядової Ради;
viii) відповідати за підготовку засідань Правління, а також зберігати протоколи та іншу документацію Правління.

VIII. Наглядова Рада
1. Наглядова Рада має розпорядчі, дорадчі і контрольні повноваження щодо діяльності Організації відповідно до діючого законодавства і статуту.
2. Наглядова Рада затверджується Конференцією в складі трьох чи більше членів Організації на дворічний термін. Членами Наглядової Ради можуть бути й українські, і іноземні громадяни. Члени Правління, Директор та інші працівники Організації не можуть бути членами Наглядової Ради.
3. Збори Наглядової Ради скликаються її головою не рідше, ніж раз на рік
4. Збори Наглядової Ради скликаються на письмову вимогу Правління, Директора або будь-якого члена Наглядової Ради протягом десяти днів. Наглядова Рада може делегувати одного чи кількох членів на засідання Правління з правом дорадчого голосу.
5. Збори Наглядової Ради можуть відбуватися шляхом особистої присутності, одночасного голосування через засоби зв’язку або письмової згоди, яку висловили всі члени Наглядової Ради. Наглядова Рада правомочна приймати рішення, якщо в голосуванні бере участь більшість її членів. Наглядова Рада приймає рішення більшістю голосів членів, якщо закон чи рішення Наглядової Ради не встановлять кваліфікованої більшості. За поділу голосів навпіл вирішальним є голос Голови Наглядової Ради.
6. До компетенції Наглядової Ради належить:
i) здійснювати контроль за відповідністю діяльності Організації її меті, діючому законодавству і статуту, а також за цільовим використанням коштів і майна Організації;
ii) складати висновки з фінансової діяльності Організації до затвердження фінансових звітів та балансів Конференцією;
iii) одержувати від органів управління і працівників Організації будь-яку інформацію про її діяльність, у тому числі про залучення і використання коштів і майна;
iv) залучати аудиторів та інших експертів до аудиту фінансової діяльності Організації;
v) узгоджувати рішення Правління щодо вступу в асоціацію або спілку з іншими особами, та щодо припинення Організації, якщо вони передбачають майнові обов’язки Організації;
vi) пропагувати ідеї Організації.

IX. Власність, майно та кошти Організації
1. Організація може бути власником, володіти, розпоряджатися і користуватися рухомим і нерухомим майном, включаючи житлові та складські приміщення, транспортні засоби, кошти в національній та іноземній валютах, цінні папери, нематеріальні активи, земельні ділянки та інше майно, необхідне для її статутної діяльності.
2. Майно і кошти Організації використовуються для благодійної діяльності відповідно до законодавства України про благодійництво і благодійні організації. Організація може здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у її власності, будь-які правочини, що не суперечать статуту і законодавству України.
3. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями засновників і членів. Засновники і члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.
4. Будь-яке майно, надане Організації на іншому речовому праві, ніж право власності, має бути використано відповідно до вказівок та інших застережень власників. Наглядова Рада має повертати власникам будь-яке майно, передане ними Організації, якщо таке майно не може використовуватися або використовується в інших цілях, ніж було встановлено власниками.
5. Правління визначає правила Організації щодо залучення цільових благодійних внесків і пожертв, визначення набувачів благодійної допомоги, а також інших фінансових питань.
6. Кошти і майно не можуть бути використані в інтересах членів Організації, членів органів управління або працівників Організації, за винятком оплати фактично наданих ними робіт або послуг. Ці особи можуть одержувати благодійну допомогу на підставі рішень Правління в установленому законодавством порядку. Якщо учасники, члени органів управління або працівники Організації мають конфлікт інтересів щодо будь-якого правочину або іншої юридичної дії Організації, Правління затверджує такі правочини та інші юридичні дії окремою ухвалою.
7. Джерелами формування коштів та майна Організації можуть бути:
i) кошти і майно, одержані як безповоротна фінансова допомога, або добровільні внески і пожертвування учасників Організації, інших громадян і юридичних осіб України;
ii) пасивні доходи відповідно до законодавства України;
iii) доходи від основної діяльності Організації відповідно до цього статуту.


X. Облік і звітність
1. Організація веде оперативний і бухгалтерський облік, а також статистичну, фінансову та іншу звітність в установленому законодавством України порядку. Організація подає звіти та іншу інформацію про свою діяльність органам виконавчої влади відповідно до законодавства.
2. Організація звітує за використання інших коштів і майна, одержаних від благодійників, на підставі їхніх письмових запитів. Організація має право вимагати від набувачів наданої нею благодійної допомоги звітів про її використання.
3. Організація оприлюднює звіти про джерела залучення коштів і майна для здійснення нею благодійної діяльності та про напрями їх використання відповідно до законодавства України, але не рідше одного разу на рік.

XI. Зміни і доповнення до Статуту
1. Конференція затверджує зміни та доповнення до статуту Організації, за попередньої згоди Наглядової Ради, кваліфікованою більшістю у 3\\4 голосів Членів, якщо інший порядок не встановлено законодавством.
2. Організація повідомляє орган реєстрації про зміни і доповнення до статуту після їх внесення Конференцією протягом строку, встановленого законодавством України.


XII. Припинення Організації
1. Організацію може бути припинено шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) в порядку встановленому законодавством України. Конференція приймає рішення про припинення Організації в результаті реорганізації або ліквідації кваліфікованою більшістю у ¾ голосів Членів, які присутні та беруть участь у голосуванні, якщо інший порядок не встановлено законодавством.
2. Підстави і порядок ліквідації (примусового розпуску) Організації визначає законодавство України.
3. На підставі рішення Конференції, за попередньої згоди Наглядової Ради, Організацію може бути реорганізовано в порядку, встановленому законодавством України. Правління визначає юридичних осіб-правонаступниць Організації, що припиняється, згідно з законодавством України і затверджує відповідні баланси. Правонаступниками Організації не можуть бути юридичні особи, метою діяльності яких є одержання прибутку.
4. На підставі рішення Конференції про ліквідацію (саморозпуск) Організації, за попередньою згодою Наглядової Ради, Правління має призначити ліквідаційну комісію та визначити порядок і строки ліквідації Організації відповідно до законодавства України, в тому числі визначити порядок цільового використання майна Організації та юридичних осіб-правонаступниць Організації, що припиняється. Ліквідаційна комісія виконує функції управління справами Організації з моменту призначення. Ліквідаційна комісія виступає в суді та виконує інші дії від імені Організації, яка припиняється.
5. Ліквідаційна комісія має передати всі кошти та майно Організації, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, одній або кільком зареєстрованим в Україні неприбутковим організаціям, які визначаються Правлінням та благодійні цілі яких подібні до цілей Організації, або в державний бюджет.

 

 


 

 

 

 

 
 
ПІДПИСКА
на електронні видання Форуму
"Хроніки благодійності" та "ФІЛАНТРОскоп"
 
 
Оберіть, будь ласка, категорію підписувачів, до якої вас віднести:
  • Виділити всі
 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ БЛАГОДІЙНИКІВ